Financiën
Financiële informatie over Stichting Boschuysen

De Stichting is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Van oudsher is het gebruikelijk dat het bestuur jaarlijks, uiterlijk op Sint-Jansavond (drieëntwintig juni), de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar voorlegt aan de Burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger.

Het donatiebudget voor 2021 bedraagt 1.235.000 euro.

Lees hier meer over de samenvatting van het jaarverslag 2021 van Stichting Boschuysen.

Toekenningen 2020
In 2020 werden 181 aanvragen gehonoreerd voor een totaal van 1.215.439 euro. Daarvan bedroeg de jaarlijkse donatie aan de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage 410.000 euro. Het bestuur wees 129 aanvragen af.

Verkorte staat van baten en lasten Stichting Boschuysen
 
2019 2020
 
Baten 1.931.643 2.186.429
 
Lasten
Besteed aan doelstellingen 1.554.488 1.574.932
Algemene kosten 220.660 230.150
 
1.775.148 1.805.082
 
Saldo van baten en lasten 156.495 381.347

 
De toename van de baten is vooral toe te rekenen aan de verkoop van landerijen.