Financiën
Financiële informatie over Stichting Boschuysen

De Stichting is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Van oudsher is het gebruikelijk dat het bestuur jaarlijks, uiterlijk op Sint-Jansavond (drieëntwintig juni), de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar voorlegt aan de Burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger.

Het donatiebudget voor 2023 bedraagt 1.300.000 euro.

Lees hier meer over de samenvatting van het jaarverslag 2022 van Stichting Boschuysen.

Toekenningen 2022
In 2022 werden 159 aanvragen gehonoreerd voor een totaal van 1.360.933 euro. Daarvan bedroeg de jaarlijkse donatie aan de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage 353.000 euro. Het bestuur wees 66 aanvragen af.

Verkorte staat van baten en lasten Stichting Boschuysen
 
2022 2021
 
Baten 4.056.332 3.457.405
 
Lasten
Besteed aan doelstellingen 1.697.427 1.452.402
Algemene kosten 250.696 260.693
 
1.948.123 1.713.095
 
Saldo van baten en lasten 2.108.209 1.744.310

 
De toename van de baten is vooral toe te rekenen aan het resultaat van de effectenportefeuille.