Financiën
Financiële informatie over Stichting Boschuysen

De Stichting is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Van oudsher is het gebruikelijk dat het bestuur jaarlijks, uiterlijk op Sint-Jansavond (drieëntwintig juni), de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar voorlegt aan de Burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger.

Het donatiebudget voor 2024 bedraagt 1.300.000 euro.

Lees hier meer over de samenvatting van het jaarverslag 2023 van Stichting Boschuysen.

Toekenningen 2023
In 2023 werden 149 aanvragen gehonoreerd voor een totaal van 1.141.418 euro. Daarnaast bedroeg de jaarlijkse donatie aan de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage 226.000 euro. Het bestuur wees 65 aanvragen af.

Verkorte staat van baten en lasten Stichting Boschuysen
 
2023 2022
 
Baten 4.586.249 4.056.332
 
Lasten
Besteed aan doelstellingen 1.302.647 1.697.427
Algemene kosten 432.778 250.696
 
1.735.425 1.948.123
 
Saldo van baten en lasten 2.850.824 2.108.209

 
De toename van de baten is vooral toe te rekenen aan het resultaat van de effectenportefeuille.