Financiën
Financiële informatie over Stichting Boschuysen

De Stichting is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Van oudsher is het gebruikelijk dat het bestuur jaarlijks, uiterlijk op Sint-Jansavond (drieëntwintig juni), de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar voorlegt aan de Burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger.

Het donatiebudget voor 2023 bedraagt 1.300.000 euro.

Lees hier meer over de samenvatting van het jaarverslag 2021 van Stichting Boschuysen.

Toekenningen 2021
In 2021 werden 160 aanvragen gehonoreerd voor een totaal van 1.163.108 euro. Daarvan bedroeg de jaarlijkse donatie aan de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage 410.000 euro. Het bestuur wees 55 aanvragen af.

Verkorte staat van baten en lasten Stichting Boschuysen
 
2021 2020
 
Baten 3.457.405 2.186.429
 
Lasten
Besteed aan doelstellingen 1.452.402 1.574.932
Algemene kosten 260.693 230.150
 
1.713.095 1.805.082
 
Saldo van baten en lasten 1.744.310 381.347

 
De toename van de baten is vooral toe te rekenen aan de verkoop van landerijen.