Financiën
Financiële informatie over Stichting Boschuysen

De Stichting is een van de oudste instellingen in Den Haag en onderhoudt alleen al op basis daarvan een goede relatie met de gemeente Den Haag. Van oudsher is het gebruikelijk dat het bestuur jaarlijks, uiterlijk op Sint-Jansavond (drieëntwintig juni), de jaarrekening over het voorafgaande boekjaar voorlegt aan de Burgemeester van Den Haag of diens plaatsvervanger.

Het donatiebudget voor 2020 bedraagt 1.125.000 euro.

Lees hier meer over de samenvatting van het jaarverslag 2019 van Stichting Boschuysen.

Toekenningen 2019
In 2019 werden 207 aanvragen gehonoreerd voor een totaal van 1.577.545 euro. Daarvan bedroeg de jaarlijkse donatie aan de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te ’s Gravenhage 410.000 euro. Het bestuur wees 157 aanvragen af.

Verkorte staat van baten en lasten Stichting Boschuysen
 
2019 2018
 
Baten 1.931.643 847.465
 
Lasten
Besteed aan doelstellingen 1.554.488 1.589.143
Algemene kosten 220.660 194.674
 
1.775.148 1.783.817
 
Saldo van baten en lasten 156.495 -936.352

 
De stijging van de baten over het verslagjaar is vooral toe te wijzen aan het behaalde hogere positieve beleggingsresultaat over 2019.