Voorwaarden
Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd.

Wij steunen niet:

– projecten in het buitenland
– individuele projecten
– exploitatie- of organisatiekosten
– organisaties met voldoende vrij beschikbaar eigen vermogen
– reguliere voorzieningen voor jeugdzorg (zoals peuterspeelzalen en crèches)
– sportverenigingen
– scoutingverenigingen
– studentenorganisaties
– jeugdhonken en jongerencentra
– projecten gericht op algemene preventie, bewustwording of voorlichting

De stichting is terughoudend met financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden.

Wij steunen wel instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk. Wij hanteren de volgende regels:

– De verleende steun moet voor tenminste 75% aan jongeren tot 30 jaar ten goede komen.

– De doelgroep van het project moet grotendeels uit jongeren bestaan die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben en enigszins op achterstand staan.

– Aanvragen binnen de categorie Kunst en Cultuur moeten vraaggericht zijn en ten behoeve van jongeren met een lage sociaaleconomische status te komen. Wij steunen alleen de specifieke kosten, die nodig zijn voor de uitvoer van projecten (dus geen doorbelasting van bestaande kosten) en die gericht zijn op de talentontwikkeling van de jongere voor een langere periode.

– Steun wordt steeds éénmalig aan een project gegeven. Bij periodiek terugkerende projecten moet er telkens opnieuw een aanvraag ingediend worden.
Bij uitzondering steunen wij meerjarige projecten van organisaties, als die in het verleden succesvol met ons samenwerkten. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. U kunt hierover vóór het indienen van een aanvraag, contact op te nemen met de rentmeester.

– Als er gewerkt wordt met een externe fondsenwerver of consultant, willen wij dat dit samen met de details van de gemaakte financiële afspraken aan ons meegedeeld wordt in de aanvraag.

Houdt er rekening mee dat onze donatiebedragen over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro liggen.

Voor aanvragen met betrekking tot laptops of tablets via de laptopdesk gelden afwijkende criteria.

Voor een aantal categorieën werkt Stichting Boschuysen samen met andere organisaties die de aanvraag beoordelen:

Aanvragen jeugdvakanties Den Haag en omstreken
Stichting Boschuysen richtte met de Samenwerkende Haagse Fondsen het Jeugdvakantieloket op. Dit centrale loket is bedoeld voor organisaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, die jeugdvakanties organiseren. In aanmerking komen kampen en/of andere vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit deze regio. Aanvragen dienen via het Jeugdvakantieloket ingediend te worden.

Aanvragen voor jongeren met een beperking
Sinds 2005 werken wij nauw samen met de Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). De stichting helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met alle soorten handicaps, lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk en meervoudig, of met een chronische ziekte. Stichting Boschuysen heeft voor aanvragen op bovengenoemde gebieden een bepaald budget gereserveerd, waarvan Stichting het Gehandicapte Kind gebruik kan maken. Aanvragen in deze categorie moeten (minimaal 3 maanden voor aanvang) worden ingediend via Stichting het Gehandicapte Kind.

Aanvragen voor speeltuinen
Speeltuinen worden uitsluitend gesteund via de stichting het Gehandicapte Kind indien deze volgens hun oordeel steunwaardig zijn. Hiertoe is een apart budget ter beschikking gesteld voor de inrichting van inclusieve speeltuinen (conform het wenkenblad). Aanvragen in deze categorie moeten (minimaal 3 maanden voor aanvang) worden ingediend via Het Gehandicapte Kind.