Voorwaarden

Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd:

  • alleen steun aan op jongeren gerichte projecten in Nederland, dus niet in het buitenland en alleen steun aan instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk. Bovendien dient het grotendeels jongeren te betreffen die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben en dus enigzins op achterstand staan;
  • geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen;
  • het liefst kleinschalige projecten, (mede) opgezet door vrijwilligers;
  • de donatiebedragen varieren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro;
  • bij uitzondering steunen wij grotere projecten, soms over meerdere jaren. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Het is raadzaam om hierover voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met de rentmeester.
  • projecten voor gehandicapte kinderen/jongeren worden voor/namens ons door NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) behandeld. Aanvragen in deze categorie moeten minimaal 3 maanden voor aanvang worden ingediend, anders worden deze niet in behandeling genomen.

Op het gebied van de jeugdzorg steunt de Stichting Boschuysen projecten die zich richten op Opvang en Pleegzorg, Scholing en Werk, Welzijnswerk, Kunst en Cultuur en Gezondheidszorg. De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen.

Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven. Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. De stichting is terughoudend bij financiele ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden. Reguliere voorzieningen voor jeugdzorg, zoals peuterspeelzalen en creches, vallen buiten onze criteria voor ondersteuning.

Stichting Boschuysen biedt geen individuele steun aan mensen die daar behoefte aan hebben.

Stichting Boschuysen werkt samen met andere fondsen in het Jeugdvakantieloket van Samenwerkende Haagse Fondsen. Organisaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk die kampen en/of vakantieactiviteiten organiseren voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit deze regio kunnen via www.jeugdvakantieloket.nl een aanvraag voor financiele ondersteuning indienen bij de deelnemende fondsen.

Het is voor Stichting Boschuysen geen vereiste dat u melding doet van onze donatie. Mocht u dat wel willen doen dan kan u bij de rentmeester het logo in verschillende formats opvragen.