VOORWAARDEN

Bij de toekenning van financiële steun worden de volgende regels gehanteerd:

– Stichting Boschuysen biedt alleen steun aan op jongeren gerichte projecten in Nederland, dus niet in het buitenland.

– Alleen instellingen, verenigingen, of stichtingen zonder winstoogmerk kunnen bij ons een aanvraag indienen. LET OP, wij bieden geen individuele steun.

– De doelgroep dient grotendeels jongeren te betreffen die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben en enigszins op achterstand staan.

– De verleende steun dient voor tenminste 75% aan jongeren (tot 30 jaar) ten goede te komen.

– Wij bieden geen steun voor exploitatie- of organisatiekosten.

– Aanvragen binnen de categorie Kunst en Cultuur dienen vraaggericht te zijn en ten bate van jongeren met een lage SES te komen. Wij steunen enkel de specifieke kosten, die nodig zijn voor de uitvoer van projecten (dus geen door belasting van bestaande kosten). Voorkeur gaat uit naar projecten die gericht zijn op de individuele ontwikkeling van de jongere.

– De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden.

– Buiten onze criteria voor ondersteuning vallen:

* reguliere voorzieningen voor jeugdzorg, zoals peuterspeelzalen en crèches
* sportverenigingen
* studentenorganisaties
* jeugdhonken en jongerencentra
* projecten gericht op algemene preventie of voorlichting

Steun wordt steeds éénmalig gegeven. Ook bij periodiek terugkerende projecten wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. Bij uitzondering steunen wij meerjarige projecten van organisaties, mits die in het verleden succesvol met ons samenwerkten. Hierbij gelden bijzondere toekenningsvoorwaarden. Het is raadzaam om hierover voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met de rentmeester.

Onze donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro.

Als er gewerkt wordt met een externe fondsenwerver of consultant die behulpzaam is bij de aanvraag, dient dit samen met de details van de gemaakte financiële afspraken aan ons meegedeeld te worden in uw aanvraag.

Het is voor Stichting Boschuysen geen vereiste dat u melding doet van onze donatie. Mocht u dat wel willen doen dan kan u bij de rentmeester het logo in verschillende formats opvragen.

Voor een aantal categorieën werkt Stichting Boschuysen samen met andere organisaties die de aanvraag beoordelen:

Aanvragen jeugdvakantie’s Den Haag en omstreken
Stichting Boschuysen richtte met de Samenwerkende Haagse Fondsen het Jeugdvakantieloket op. Dit centrale loket is bedoeld voor organisaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, die jeugdvakanties organiseren. In aanmerking komen kampen en/of andere vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit deze regio. Aanvragen dienen via het Jeugdvakantieloket ingediend te worden.

Aanvragen voor jongeren met een beperking
Sinds 2005 werken wij nauw samen met de stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). Het gehandicapte kind helpt kinderen en jongeren tot 30 jaar in Nederland, met alle soorten handicaps, lichamelijk, verstandelijk, zintuiglijk en meervoudig; ook helpt de stichting het Gehandicapte Kind kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Stichting Boschuysen heeft voor aanvragen op bovengenoemde gebieden een bepaald budget gereserveerd, waarvan zij gebruik kan maken. Aanvragen in deze categorie moeten (minimaal 3 maanden voor aanvang) worden ingediend via Stichting het Gehandicapte Kind.

Aanvragen voor speeltuinen
Speeltuinen worden enkel gesteund via de stichting het Gehandicapte Kind indien deze volgens hun oordeel steunwaardig zijn. Hiertoe is een apart budget ter beschikking gesteld voor de inrichting van inclusieve speeltuinen (conform het wenkenblad). Aanvragen in deze categorie moeten (minimaal 3 maanden voor aanvang) worden ingediend via Het Gehandicapte Kind.